REGULAMIN

data ostatniej aktualizacji 2011-12-29

I. DEFINICJE

 1. Serwis – internetowy serwis turystyczny usług obejmujących zamieszczanie i promocję ofert obiektów noclegowo-turystycznych, świadczonych na portalach: www.zklimatem.pl, www.zielonakwatera.pl, www.e-Polska.eu, a także na portalach internetowych i innych polach promocji partnerów serwisu, z którymi serwis prowadzi wspólną działalność marketingową na rzecz zamieszczonych w serwisie ofert.
 2. Operator – operatorem serwisu jest Digital House, właściciel i administrator serwisu, z siedzibą: ul. Matejki 5a lok. 42.
 3. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność udostępniania obiektów noclegowo-turystycznych, zamieszczająca ofertę w serwisie, która wyraziła zgodę na niniejszy regulamin.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu, nie będąca usługobiorcą.
 5. Oferta – czasowo udostępnione Usługobiorcy miejsce w serwisie, służące prezentacji obiektu noclegowo-turystycznego.
 6. Pełna oferta – płatna prezentacja obiektu noclegowo-turystycznego, zamieszczona w serwisie, wykorzystująca wszystkie oferowane przez serwis możliwości prezentacji.
 7. Wizytówka – bezpłatna prezentacja obiektu noclegowo-turystycznego, zamieszczona w serwisie, ograniczona do podstawowych danych na temat obiektu oraz jednego zdjęcia. Po określonym czasie (3 miesięcy) wizytówki mogą zostać usunięte, po wczesniejszym poinformowaniu Usługobiorcy.
 8. Cennik – ustalone przez Operatora opłaty za usługi świadczone przez serwis.
 9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu.
 10. Moment zawarcia umowy – jednoczesny z rozpoczęciem wykonania umowy - chwila, w której dochodzi do zawarcia między Usługobiorcą, a serwisem, prawnie wiążącego stosunku prawnego o treści określonej w Regulaminie. Następuje w momencie rozpoczęcia wykonywanie świadczenia polegającego na zamieszczeniu oferty w serwisie, tj. w chwili rejestracji oferty w serwisie, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia usługi zamieszczenia oferty w serwisie (formularz Dodaj Obiekt).
 11. Aktywacja oferty – uwidocznienie oferty już zarejestrowanej w serwisie. O momencie aktywacji decyduje Usługobiorca.
 12. Zakończenie wykonania umowy – chwila, w której ma miejsce odstąpienie od umowy, przez jedną ze stron.

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Serwis nie jest stroną zawieranych umów na świadczenie usług turystycznych, a jedynie dostarcza technicznej platformy umożliwiającej kontakt pomiędzy Usługobiorcami i Użytkownikami.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zawartych transakcji, jak również nie odpowiada za zachowanie stron podczas ich realizacji.
 3. Serwis nie pośredniczy w ewentualnych sporach pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem. Wszelkie kwestie sporne strony winny wyjaśniać pomiędzy sobą.
 4. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 5. Operator dołoży należytej staranności, aby zamieszczane w serwisie informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym i były kompletne.
 6. Operator dołoży należytej staranności, by zapewnić nieprzerwane i bezawaryjne świadczenie usług serwisu, jednak nie odpowiada za przerwy w pracy serwisu wynikłe nie z winy Operatora.
 7. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Usługobiorcą serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność udostępniania obiektów noclegowo-turystycznych.
 2. Uczestnictwo w serwisie wiąże się z koniecznością akceptacji przez Usługobiorcę treści niniejszego Regulaminu.
 3. W celu korzystania z usług serwisu, niezbędna jest rejestracja Usługobiorcy w serwisie.

IV. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OFERT

 1. Zamieszczenie pełnej oferty turystyczno-informacyjnej w serwisie jest płatne, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamieszczenia oferty, z zastrzeżeniem punktu 6 artykułu IV. Poprzez zamieszczenie pełnej oferty rozumie się: rejestrację pełnej oferty w serwisie, odnowienie pełnej oferty z przedłużeniem okresu ważności oraz przekształcenie oferty skróconej (wizytówki) w pełną ofertę.
 2. Nie przewiduje się umieszczania pełnej oferty w serwisie na okresy krótsze niż jeden rok kalendarzowy.
 3. Opłatę abonamentu za zamieszczenie pełnej oferty, o której mowa w artykule 4 punkt 1, należy wnieść na rachunek bankowy Operatora w określonym czasie, wskazanym w obowiązującym cenniku.
 4. Niedopełnienie warunku, o którym mowa w art.4 punkt 3, w przypadku, gdy Operator wykonał usługę zamieszczenia pełnej oferty na portalu, może skutkować usunięciem oferty z serwisu lub skróceniem jej do tzw. wizytówki i wiąże się z obowiązkiem wniesienia przez Usługobiorcę części opłaty za zamieszczenie pełnej oferty, odpowiadającej proporcjonalnie okresowi jej pozostawania w serwisie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Aktualny cennik świadczonych przez Operatora usług dostępny jest na stronie www.zklimatem.pl.
 6. W szczególnych przypadkach, Operator zastrzega sobie prawo stosowania cen promocyjnych.
 7. Na portalu www.zklimatem.pl istnieje możliwość zamieszczenia bezpłatnej oferty skróconej, tzw. wizytówki obiektu, o ograniczonym zakresie zamieszczonych informacji (tylko podstawowe dane obiektu, jedno zdjęcie, brak rozbudowanego opisu kwatery, brak lokalizacji GPS na mapie). "Wizytówkę" można w każdej chwili przekształcić w pełną ofertę obiektu, pod warunkiem uiszczenia opłaty cennikowej.
 8. Każda oferta jest przy rejestracji w serwisie bezpłatnie przyporządkowana do dwóch portali: www.zielonakwatera.pl i www.zklimatem.pl oraz do poszczególnych pod-stron tematycznych portalu www.zklimatem.pl. Przypisania dokonuje automatycznie system portalu www.zklimatem.pl bazując na informacjach na temat kwatery zamieszczonych w ofercie.
 9. Umieszczając ofertę na portalu, czyli rejestrując ofertę w serwisie, Usługobiorca zobowiązuje się do zamieszczenia w ofercie minimum jednego zdjęcia. Oferty bez zdjęcia nie będą aktywowane, tzn. nie będą udostępniane Użytkownikom portalu. Jeśli aktywowanie oferty nie jest możliwe z przyczyn niezależnych Usługobiorcy, może on wycofać ofertę z serwisu oraz wystąpić o zwrot wpłaconego abonamentu. Oferty nie aktywowane w ciągu 30 dni od rejestracji będą usuwane z serwisu. Oferty bez zdjęcia nie będą również odnawiane (nie będzie przedłużana ich ważność), ani rozwijane z wizytówki. Wizytówki bez zdjęcia będą usuwane z serwisu.
 10. Operator zobowiązuje się do prezentacji pełnopłatnej oferty w całym okresie ważności abonamentu. Po wygaśnięciu abonamentu, oferta pozostaje na portalu w postaci bezpłatnej oferty skróconej – wizytówki, a Usługobiorca upoważnia Operatora do kontynuowania przetwarzania powierzonych mu danych przez cały okres pozostawania w serwisie. W każdej chwili Usługobiorca, za pośrednictwem Operatora, może przywrócić pełną ofertę lub zrezygnować z wizytówki i usunąć ofertę z serwisu, wycofując zgodę na dalsze przetwarzanie danych.
 11. Wszelkie materiały zamieszczone przez Usługobiorcę w ofercie obiektu stanowią jego własność. Treść oferty, opisy, zdjęcia itp. nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody ich właścicieli i są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem punktu 13 artykułu 4. Akceptując regulamin, Usługobiorca zezwala na wykorzystanie powyższych materiałów do zamieszczenia oferty w serwisie.
 12. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej oferty, w tym również za przestrzeganie praw autorskich wykorzystanych w ofercie materiałów. Serwis nie odpowiada za treść zamieszczanych ofert, a w szczególności za ich rzetelność oraz prawdziwość.
 13. Operator ma prawo do poprawiania i usuwania ujawnionych w treści oferty błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych.
 14. Usługobiorca może wystąpić do Operatora o pomoc w stworzeniu i edycji opisu kwatery. W tym celu, Operator ma prawo pobrać informacje i zdjęcia kwatery ze wskazanej przez Usługobiorcę strony internetowej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i techniczny materiałów wskazanych do zamieszczenia przez Usługobiorcę.
 15. Operator może odesłać powierzone materiały na koszt Usługobiorcy, pod warunkiem otrzymania takiego pisemnego polecenia przesłanego przez Usługobiorcę, wraz z materiałami. Nadesłane materiały, których właściciel nie zlecił odesłania ich na swój koszt, będą utylizowane przez Operatora po miesiącu od otrzymania.
 16. Usługobiorca ma możliwość modyfikacji swojej oferty przy pomocy panelu edycji oraz nadanego loginu i hasła.
 17. Usługobiorca jest zobowiązany do nie udostępniania haseł dostępu osobom trzecim.
 18. Zamieszczanie w ofertach treści niezgodnych z prawem, naruszających zasady życia społecznego oraz zawierających nierzetelne lub nieprawdziwe informacje mogące wprowadzić Użytkownika serwisu w błąd lub narazić na straty, jest zabronione, pod rygorem usunięcia oferty z serwisu. Przypadki łamania prawa na łamach serwisu będą zgłaszane odpowiednim organom.
 19. Reklamowanie innych serwisów oferujących podobne usługi, zamieszczanie zamiast opisów - linków do innych stron, umieszczanie linków z numerem referencyjnym, umieszczanie zdjęć z reklamami stron innych niż strona oferenta, umieszczanie kodu JavaScript i wywoływanie widgetów, umieszczanie informacji niezwiązanych tematycznie z zamieszczoną ofertą, o ile nie odbywa się za zgodą Operatora, jest zabronione, pod rygorem usunięcia oferty z serwisu.
 20. Usługobiorca umieszczając w serwisie swoją ofertę, wyraża zgodę na zamieszczanie w serwisie opinii o zgłaszanym przez niego obiekcie noclegowo-turystycznym. Usługobiorcy posiadający adres e:mail są na bieżąco informowani o pojawiających się nowych ocenach obiektu. Usługobiorca ma prawo skomentować zamieszczone opinie, wysyłając komentarz mailem na adres bok@zklimatem.pl z informacją, do której opinii przesyła komentarz.
 21. Operator nie odpowiada za treść zamieszczanych opinii.
 22. Operator usunie opinie i komentarze obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, a także opinie, z których treści wynika, że pochodzą od osób, które nie korzystały z obiektu noclegowo-turystycznego Usługobiorcy.
 23. Usługobiorca może zrezygnować z otrzymywania ocen swojej kwatery poprzez samodzielne wybranie odpowiedniej opcji w dostępnym po zalogowaniu panelu sterowania lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta serwisu. Uwaga: wyłączenie możliwości oceny kwatery bezpowrotnie wykasowywuje dotychczasową historię ocen obiektu.
 24. W ramach świadczonych usług, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z firmami partnerskimi, serwis prowadzi również działalność marketingowo-promocyjną na rzecz zamieszczonych w serwisie ofert.
 25. W ramach serwisu www.e-Polska.eu Operator będzie publikował tylko pełnopłatne oferty objęte abonamentem.
 26. Wyświetlanie ofert zamieszczonych w formie bezpłatnej wizytówki (bez abonamentu) może być czasowo wstrzymane, czasowo niedostępne lub oferta może zostać usunięta.

V. WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG SERWISU

 1. Operator świadczy również dodatkowe usługi związane z zamieszczaniem ofert, takie jak czasowe wyróżnienia wybranych ofert, tłumaczenie opisów obiektów na wybrane języki obce, skanowanie zdjęć do publikacji ofert, itp., zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamawiania usługi.
 2. Każdy Usługobiorca ma możliwość wyróżnienia swojej oferty na poszczególnych stronach i pod-stronach serwisu, do których jego oferta została przyporządkowana, w tym: na stronach głównych portali www.zklimatem.pl oraz www.zielonakwatera.pl, a także na poszczególnych stronach tematycznych portalu www.zklimatem.pl , w tym na ich "stronach głównych" oraz na stronach prezentujących "wyniki wyszukiwania". W przypadku wymienionych wyróżnień, nie przewiduje się okresów wyróżnienia krótszych niż kwartał, a samo wyróżnienie może zostać zamówione wyłącznie na okres będący wielokrotnością kwartału.
 3. Dla Usługobiorców serwisu, dostępna jest możliwość dodatkowego wyróżnienia, w postaci umieszczenia oferty na odrębnych domenach serwisu, takich jak: wakacje4u.com.pl, wakacje4u.biz, ekwatery.com.pl, ekwatery.net (każdorazowo do uzgodnienia z Operatorem). W opłaconym okresie, dana domena będzie przypisana wyłącznie Usługobiorcy korzystającemu z wyróżnienia. W przypadku tego wyróżnienia, nie przewiduje się okresów wyróżnienia krótszych niż rok, a samo wyróżnienie może zostać zamówione na okres będący wyłącznie wielokrotnością roku kalendarzowego.
 4. Usługobiorcy, który rezygnuje z usługi przed upływem wykupionego terminu wyróżnienia, nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych opłat. Brak uiszczenia opłaty za wyróżnienie w przewidzianym cennikiem terminie będzie skutkował usunięciem zamówienia z systemu oraz usunięciem samego wyróżnienia i obciążeniem za okres jego uruchomienia, jeśli usługa została w międzyczasie aktywowana.
 5. Dostępność usługi wyróżnienia oferty jest ograniczona możliwościami systemu (ograniczona ilość możliwych wyróżnień na stronie). Wyróżnić można tylko ofertę posiadającą zdjęcie.
 6. Usługa skanowania zdjęć tradycyjnych, w celu dołączenia do publikacji oferty, jest odpłatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem i obejmuje skanowanie maksymalnie do 20 szt. zdjęć. Warunkiem uruchomienia usługi jest wcześniejsze wniesienie należności oraz przesłanie zdjęć na adres biura obsługi Operatora. Termin wykonania usługi skanowania wynosi 7 dni od daty otrzymania należności lub od daty otrzymania zdjęć do skanowania, jeśli zostaną one nadesłane już po wpłynięciu opłaty za usługę. Jeśli zdjęcia nie zostaną nadesłane w ciągu miesiąca od złożenia zamówienia, usługa będzie anulowana, a wniesiona opłata zwrócona zamawiającemu usługę. Usługa zostanie również anulowana po upływie miesiąca od złożenia zamówienia, przy braku wpłaty należności za usługę.
 7. Na portalu www.zklimatem.pl, Usługobiorca ma możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia na języki obce, w danym momencie dostępne na portalu. Usługa tłumaczenie opisu kwatery jest odpłatna, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem uruchomienia usługi jest wcześniejsze wniesienie należności za zamówioną usługę. Przetłumaczony opis zostanie opublikowany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpływu opłaty za usługę. Usługa zostanie anulowana po upływie miesiąca od złożenia zamówienia, przy braku wpłaty należności. Uwaga: usługa tłumaczenia nie jest dostępna dla ofert skróconych – wizytówek oraz, chwilowo nie jest dostępna dla portalu www.zielonakwatera.pl.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
 9. Operator serwisu jest podmiotem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT. Na życzenie Usługobiorcy, na usługi serwisu wystawiana jest faktura, dostarczana Usługobiorcy w formie wydruku drogą pocztową.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć umowę oraz usunąć ofertę z serwisu. Usunięcie oferty, na życzenie Usługobiorcy, nastąpi pod warunkiem nadesłania przez Usługobiorcę pisemnej decyzji w tym względzie na adres Operatora – pocztą elektroniczną na adres bok@zklimatem.pl lub na aktualny adres pocztowy Operatora. W przypadku decyzji nadesłanej drogą elektroniczną, powinna ona być wysłana z adresu e:mail stanowiącego login oferty. Wypowiedzenie umowy może również być zrealizowane ustnie/telefonicznie z numeru zarejestrowanego w serwisie przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorcy, który rezygnuje z pełnej oferty noclegowo-turystycznej w serwisie przed upływem terminu ważności oferty, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za zamieszczenie oferty na portalu, z zastrzeżeniem artykułu 4 punkt 9.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania oferty do rejestracji lub do jednostronnego odstąpienia od umowy w odniesieniu do ofert zarejestrowanych w serwisie, w przypadku rażącego naruszenia zasad życia społecznego, lub gdy wpisana oferta nie ma oznak użyteczności informacyjnej dla Użytkowników portalu, lub gdy podane informacje są nierzetelne lub nieprawdziwe i mogą wprowadzić Użytkownika serwisu w błąd lub narazić go na straty.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Operator wykonał usługę zamieszczenia pełnej oferty na portalu, a Usługobiorca nie wniósł opłaty za wykonaną usługę w przewidzianym cennikiem terminie lub gdy w ciągu 30 dni od rejestracji oferty nie nastąpiła jej aktywacja.
 5. Operator ma prawo w każdej chwili usunąć z serwisu ofertę bezpłatną – wizytówkę, bez podania przyczyny.
 6. W przypadku złamania niniejszego Regulaminu Operator ma prawo usunąć z serwisu ofertę, bez obowiązku zwrotu całości lub części wniesionej opłaty.
 7. Usługobiorca mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy z serwisem, bez podania przyczyny i bez konsekwencji, pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia na piśmie (dopuszczona forma elektroniczna lub papierowa), najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje przyjmuje Biuro Obsługi Klienta pod adresem bok@zklimatem.pl lub pod adresem korespondencyjnym.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Usługobiorca, umieszczając w serwisie swoją ofertę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (bedą one przetwarzane w zbiorze danych osobowych klientów firmy Digital House) w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane personalne i adresowe Usługobiorców serwisu Operator wykorzystuje wyłącznie do potrzeb prowadzenia serwisu, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na wykorzystanie swoich danych w innych obszarach działania serwisu.
 3. Usługobiorca, który zamieścił swoje dane kontaktowe w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej z serwisu a odnoszącej się bezpośrednio do funkcjonowania tego serwisu (np. nowości, promocje, zmiany, komunikaty systemowe, zapytania od klientów, oferty), w tym m.in. w formie poczty elektronicznej, poczty zwykłej lub telefonicznie.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i wprowadzania zmian do danych osobowych udostępnionych Operatorowi w celu obsługi oferty, na warunkach określonych prawem polskim.
 5. Usługobiorca przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie serwisu czynności w ramach niniejszej usługi.
 6. Dane wykorzystywane w celach marketingowych do promocji oferty Usługobiorcy obejmują wyłącznie dane zawarte i publicznie udostępnione przez Usługobiorcę Użytkownikom serwisu w ofercie obiektu, nie zawierają natomiast danych osobowych Usługobiorcy przekazanych serwisowi jako dane do kontaktu z serwisem (o ile takie dane nie zostaną przez Usługobiorcę umieszczone równolegle w treści oferty).
 7. Usługobiorca może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pod warunkiem przesłania odpowiedniego oświadczenia na piśmie.

IX. ZMIANY CENNIKA I REGULAMINU

 1. Regulamin i cennik mogą ulec zmianie.
 2. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu z linkiem do nowego Regulaminu. Informacja ta zostanie utrzymana na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Usługobiorcy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez Operatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Usługobiorca, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu i powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu
 4. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie regulaminu.
 5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorcy publikującemu Pełną Ofertę obiektu, który ma opłacony abonament roczny za korzystanie z serwisu, będzie przysługiwał zwrot części abonamentu za niewykorzystany okres prezentacji pełnej oferty.